blueCompact - Pogoji licenc 

blueCompact

icon_menu

Licenčni pogoji za aplikacijo blueCompact

1. Opredelitve

a. Izdajatelj licence Podjetje Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

b. Programska oprema: aplikacija BlueCompact

c. Prejemnik licence: vsakdo, ki programsko opremo uporablja v skladu s temi licenčnimi pogoji

d. Pravice: izključne pravice vseh vrst, ki obstajajo na programski opremi, zlasti avtorske pravice, patenti, pravice iz blagovne znamke

e. Izkoriščanje: vsakršno razmnoževanje, razširjanje in javno omogočanje (spletnega) dostopa do programske opreme

f. Obdelava: vsakršna oblika spreminjanja programske opreme, prevajanje ali povratno prevajanje izvorne kode ali vsakršna druga oblika spreminjanja izvorne kode.

2. Sklenitev pogodbe

S prenosom programske opreme in/ali namestitvijo programske oprema prejemnik licence soglaša z veljavo teh licenčnih pogojev.

S soglašanjem licenčnih pogojev prejemnik licence brez licenčnine prejme enkratno, neprenosljivo, prostorsko in časovno neomejeno pravico za uporabo programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji in trenutno veljavnimi navodili za uporabo programske opreme brez možnosti ustvarjanja podlicenc.

Ta pravica do uporabe ne vsebuje pravic za izkoriščanje in/ali obdelavo programske opreme.

3. Prenehanje veljave pravic v primeru kršenja licenčnih pogojev

Če prejemnik licence krši te licenčne pogoje, takoj prenehajo veljati njegove pravice za uporabo programske opreme.

4. Odgovornost in jamstvo

Izdajatelj licence je programsko opremo razvil s primerno skrbnostjo.

Izdajatelj licence razen zakonskih jamstvenih pravic ne daje nobenih dodatnih zagotovil ali garancij.

S pridržkom določil v nadaljevanju je odgovornost izdajatelja, ne glede na pravno podlago, omejena na naslednji način:

(i) Odgovornost izdajatelja licence je po višini omejena na pri sklenitvi pogodbe tipično predvidljive vrste škode za blage malomarne kršitve bistvenih obveznosti iz dolžniškega razmerja.

(ii) Izdajatelj licence ne odgovarja za blage malomarne kršitve nebistvenih obveznosti iz dolžniškega razmerja.

Prej navedene omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru obvezne zakonske odgovornosti (zlasti po zakonu o jamstvu za izdelke) in pri prevzemu jamstva ali pri krivdnih smrtnih, telesnih poškodbah in oškodovanju zdravja.

5. Intelektualna lastnina

Programska oprema vključno z grafikami, uporabniškim vmesnikom in skripti vsebuje vsebine in materiale, do katerih ima pravico izdajatelj licence in/ali njegovi izdajatelji licence, in jih ščitijo zadevni zakoni za zaščito intelektualne lastnine (vključno z zakonom o avtorskih pravicah) in drugi zakoni.

Prejemnik licence nima pravice, da bi kakor koli uporabljal takšne zaščitene vsebine ali materiale, razen v okviru uporabe programske opreme v skladu s temi licenčnimi pogoji.

Prejemnik licence programske opreme ne sme obdelovati, najemati, dajati v najem, prodajati ali kakor koli razširjati bodisi za plačilo bodisi brez plačila.

Ne glede na druga določila v tej pogodbi si podjetje Winkhaus pridržuje pravico, da programsko opremo brez predhodnega obvestila spremeni ali jo preneha dajati na razpolago.

Podjetje Winkhaus v nobenem primeru ne odgovarja za te odločitve.

6. Spremembe

Izdajatelj licence si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te licenčne pogoje in sestavi nove ali druge licenčne pogoje za uporabo programske opreme.

O takšnih spremembah in drugih licenčnih pogojih bo prejemnik licence obveščen, začnejo pa veljati takoj ob sprejetju in se vključijo v te licenčne pogoje ali pa te pogoje zamenjajo.

Če prejemnik licence sprememb ne sprejme, lahko odpove to pogodbo z izdajateljem licence.

7. Izbira prava in pristojno sodišče

Za te licenčne pogoje se uporablja izključno nemško pravo.

Če je prejemnik licence prodajalec, pravna oseba po javnem pravu ali javni sklad, je v primeru spora v zvezi s temi licenčnimi pogoji izključno pristojno sodišče v Münstru.

8. Razno

Ti pogoji predstavljajo celoten sporazum med izdajateljem in prejemnikom licence in urejajo uporabo programske opreme.

Ti pogoji nadomeščajo morebitne prejšnje pogoje, ki veljajo med izdajateljem in prejemnikom licence.

Po potrebi za prejemnika licence veljajo tudi drugi pogoji za uporabo, ki se uporabljajo, zlasti dodatna navodila za uporabo.

Če posamezni pogoji teh licenčnih pogojev v celoti ali deloma postanejo nični ali se razveljavijo, to ne vpliva na veljavo drugih pogojev.

Namesto nevključenih ali neveljavnih splošnih prodajnih pogojev velja zakonsko pravo (2. odst. 306. člena nemškega civilnega zakonika).

Sicer pa se bosta strani namesto ničnega ali razveljavljenega pogoja dogovorili za veljavno določilo, ki jima bo gospodarsko čim bližje, razen če nima prednosti ali ni mogoča dopolnjujoča razlaga pogodbe.

Če izdajatelj licence opusti uveljavljanje pravice ali pogojev iz teh licenčnih pogojev, to ne pomeni da se tej pravici ali temu pogoju odpoveduje.

Za Winkhaus (izdajatelja licence):

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, sedež: Telgte

Občinsko sodišče Münster, HRA 6525 Münster, dopolnilno: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, HRB 9553 Münster, ID DDV: DE126046759

Uprava: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Stik: info@winkhaus.de

Tel.: +49 (0)2504-921-0