blueCompact - Warunki licencyjne 

blueCompact

icon_menu

Warunki licencyjne aplikacji blueCompact

1. Definicje

a. Licencjodawca: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

b. Oprogramowanie: Aplikacja BlueCompact

c. Licencjobiorca: każdy, kto korzysta z oprogramowania stosownie do niniejszych Warunków licencyjnych

d. Prawa ochronne: prawo wyłączności wszelkiego rodzaju, które istnieją względem oprogramowania, w szczególności prawa autorskie, patenty, prawa znaków towarowych

e. Autorskie prawa majątkowe: wszelkiego rodzaju kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie publiczne (także online) oprogramowania

f. Autorskie prawa osobiste: każda forma zmiany oprogramowania, kompilacja lub dekompilacja kodu źródłowego lub każda inna forma zmiany kodu źródłowego.

2. Zawarcie Umowy

Wraz z pobraniem oprogramowania i/lub instalacją oprogramowania Licencjobiorca wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych Warunków licencyjnych.

Wyrażając zgodę na Warunki licencyjne, Licencjobiorca otrzymuje — bez opłat licencyjnych — pojedyncze, nieprzenoszalne, niesublicencjonowalne przestrzennie i czasowo prawo użytkowania oprogramowania zgodnie z niniejszymi Warunkami licencyjnymi oraz aktualną instrukcją użytkowania oprogramowania.

To prawo użytkowania nie obejmuje autorskich praw osobistych i/lub majątkowych dotyczących oprogramowania.

3. Utrata praw w razie naruszenia Warunków licencyjnych

Jeśli Licencjobiorca naruszy niniejsze Warunki licencyjne, jego prawo użytkowania oprogramowania wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

4. Odpowiedzialność i gwarancja

Licencjodawca przygotował oprogramowanie przy zachowaniu odpowiedniej staranności.

Licencjodawca nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji wykraczających poza ustawowe Warunki gwarancyjne.

Z zastrzeżeniem poniższej regulacji odpowiedzialność Licencjodawcy — bez względu na podstawę prawną — jest ograniczona następująco:

(i) Licencjodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód w typowej, przewidywalnej w momencie zawarcia Umowy wysokości w przypadku niewielkiego niedbałego naruszenia istotnych obowiązków w ramach stosunku zobowiązania;

(ii) Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie niedbałe naruszenie nieistotnych obowiązków w ramach stosunku zobowiązania.

Wymienione powyżej ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadkach obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej (w szczególności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt), a także w przypadku przejęcia gwarancji lub w przypadku zawinionych obrażeń ciała, utraty życia lub zdrowia.

5. Własność intelektualna

Oprogramowanie, łącznie z grafikami, interfejsem i skryptami zawiera chronione treści i materiały, które należą do Licencjodawcy i/lub jego Licencjodawców i które są chronione przez właściwe ustawy w sprawie ochrony własności intelektualnej (łącznie z ustawą o prawie autorskim) i inne ustawy.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do użytkowania takich chronionych treści lub materiałów w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem użytkowania oprogramowania zgodnie z niniejszymi Warunkami licencyjnymi.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do edycji, wynajmowania, wypożyczania, sprzedaży lub udostępniania w inny sposób, odpłatnie lub nieodpłatnie.

Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy, firma Winkhaus zastrzega sobie prawo do zmiany oprogramowania bez wcześniejszego powiadomienia lub do wstrzymania jego udostępniania.

W żadnym przypadku firma Winkhaus nie ponosi odpowiedzialności za takie działania.

6. Zmiany

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków licencyjnych w dowolnym momencie i do podporządkowania korzystania z oprogramowania nowym lub dalszym Warunkom licencyjnym.

Licencjobiorca zostanie poinformowany o takich zmianach i dalszych Warunkach licencyjnych i będą one natychmiast skuteczne, o ile zostały zaakceptowane, a następnie zostaną zintegrowane z niniejszymi Warunkami licencyjnymi lub je zastąpią.

W przypadku gdy Licencjobiorca nie zaakceptuje zmian, Licencjodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę.

7. Wybór prawa i właściwość miejscowa sądu

Prawem właściwym dla niniejszych Warunków licencyjnych jest wyłącznie niemieckie prawo.

Jeśli Licencjobiorca jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznym majątkiem odrębnym, wyłączną właściwością miejscową sądu w razie sporów w związku z niniejszymi Warunkami licencyjnymi jest Münster.

8. Pozostałe postanowienia

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Licencjodawcą a Licencjobiorcą i regulują użytkowanie oprogramowania.

Niniejsze Warunki zastępują ewentualne wcześniejsze warunki między Licencjodawcą a Licencjobiorcą.

Ewentualnie Licencjobiorca podlega także dalszym warunkom użytkowania, które mają zastosowanie, w szczególności dalszym instrukcjom użytkowania.

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków licencyjnych są lub staną się w całości lub w części nieważne lub nieskuteczne, skuteczność pozostałych postanowień pozostaje bez zmian.

W miejsce nieujętych lub nieskutecznych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązują przepisy ustawowe (§ 306 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego).

Oprócz tego strony zamiast nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przyjmą skuteczną regulację, która będzie ekonomicznie możliwie najbliższa temu postanowieniu, o ile nie istnieje nadrzędna uzupełniająca interpretacja Umowy lub uzupełniająca interpretacja Umowy jest niemożliwa.

Jeśli Licencjodawca nie wyegzekwuje prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków, nie stanowi to odstąpienia od tego prawa lub postanowienia.

Informacje o Licencjodawcy (Winkhaus):

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, siedziba: Telgte

Sąd Rejonowy Münster, HRA 6525 Münster, komplementariusz: Winkhaus Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH, HRB 9553 Münster, VAT UE DE 126046759

Zarząd: Sofie Winkhaus, Tilmann Winkhaus, Stefan Wemhoff

Kontakt info@winkhaus.de

Tel.: +49 (0)2504-921-0