blueCompact - Algemene Zakelijke Voorwaarden 

blueCompact

icon_menu

Algemene Zakelijke Voorwaarden van Aug. Winkhaus GmbH & Co KG
(geldig vanaf 01.04.2018)

1. Geldigheid van de voorwaarden

1.1

Al onze leveringen, diensten en aanbiedingen geschieden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze maken deel uit van alle contracten die wij met onze contractpartners (hierna "klant" genoemd) afsluiten met betrekking tot de door ons aangeboden leveringen of diensten. Ze gelden ook voor alle toekomstige leveringen, diensten of aanbiedingen aan de klant, zelfs wanneer ze nog niet afzonderlijk overeengekomen werden.

1.2

Zakelijke voorwaarden van de klant of derden treden buiten werking, ook wanneer wij hun geldigheid in afzonderlijke gevallen niet specifiek weerspreken. Zelfs wanneer wij verwijzen naar een schrijven dat zakelijke voorwaarden van de klant of een derde bevat of daarnaar verwijst, ligt daarin geen instemming met de gelding van die zakelijke voorwaarden besloten.

2. Contractsluiting en verbod op cessie

2.1

Een rechtsgeldige overeenkomst wordt alleen geëffectueerd door schriftelijke bevestiging van de order of door fabricage van de bestelde waar door Winkhaus (hierna "overeenkomst" genoemd).

2.2

De uit dit contract voortvloeiende rechten van de klant zijn niet overdraagbaar.

3. Prijzen

3.1

Onze prijzen gelden in principe af-fabriek, exclusief de wettelijke BTW. De berekening geschiedt op basis van de prijzen die gelden op de dag van de schriftelijke opdrachtbevestiging. Voor levering af-magazijn gelden de prijzen af-magazijn.

4. Betalingsvoorwaarden en betalingsverzuim

4.1

De prijs die door de klant te voldoen is, is inbaar en te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum en levering, dan wel aanvaarding van de goederen. Na afloop van de bovengenoemde betalingstermijn heeft de klant achterstand van betaling. Dit geldt niet zolang de betaling uitblijft door omstandigheden waarvoor de klant niet aansprakelijk is.

4.2

In geval van betalingsachterstand zijn wij gerechtigd:

a) voor verdere diensten zekerheden van de klant te eisen,

b) de reeds op grond van het contractueel betalingsverzuim verschafte zekerheden ter hoogte van de vertraagde betaling te gelde te maken,

c) terug te treden van het contract,

d) rente te berekenen tegen het actueel geldige, wettelijke rentetarief, waarbij ten opzichte van kooplui onze aanspraak op de "kaufmännische Fälligkeitszins" (§ 353 HGB) onaangetast blijft,

e) de vervolgschade die de rente op de achterstallige betaling te boven gaat, geldend te maken.

4.3

De klant kan vorderingen uitsluitend met een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvordering compenseren.

4.4

De klant heeft geen recht van retentie, tenzij zulks in de betreffende overeenkomst is geregeld en de tegenvorderingen door ons niet worden betwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

5. Verpakking

5.1

Tenzij anders is overeengekomen, worden de bestelde goederen op een naar ons inzicht adequate wijze verpakt.

6. Levering

6.1

De levering van de bestelde goederen geschiedt af fabriek, welke daarmee ook als plaats van levering geldt. Op verzoek en kosten van de klant worden de goederen naar een andere bestemming verstuurd (hierna "koopverzending" genoemd). Wij behouden ons het recht voor te beslissen over de verzendwijze, de transportroute en de keuze van de transportonderneming, indien contractueel niets anders werd vastgelegd.

6.2

De levering van de goederen geschiedt voor rekening van de koper.

6.3

Het risico van toevallig verlies of toevallige waardevermindering van de goederen gaat uiterlijk bij de overname over op de klant. Bij koopverzending gaat echter het risico van toevallig verlies of toevallige waardevermindering van de goederen, alsmede het vertragingsrisico reeds bij overdracht van de goederen over op de expediteur, de vervoerder of de anderszins met de uitvoering van de verzending belaste persoon of organisatie. Indien een afname werd overeengekomen, is deze doorslaggevend voor de risico-overdracht. Ook voor het overige gelden voor een overeengekomen afname de specifieke wettelijke voorschriften van het fabriekscontractrecht. De overdracht, resp. afname blijft onverlet, indien de klant vertraging van afname veroorzaakt.

6.4

Als de klant een vertraging bij de afname veroorzaakt, in gebreke blijft met een coöperatieve handeling of vertraagt onze levering vanwege een andere reden waarvoor de klant aansprakelijk is, hebben wij het recht schadevergoeding voor de hieruit ontstane schade te verlangen, inclusief meerkosten (bijv. opslagkosten). Wij brengen hiervoor een algemene schadevergoeding in rekening ter hoogte van 5% van de prijs van de goederen waarvan de afname vertraagd is, per kalenderweek, gerekend vanaf de leveringstermijn, resp. - indien geen leveringstermijn werd overeengekomen - vanaf de mededeling over de verzendklare toestand van de goederen. Een eventueel aangetoonde hogere schade en onze verdere wettelijke aanspraken (met name vergoeding van meerkosten, redelijke schadevergoeding, opzegging) worden hierdoor niet aangetast; de algemene schadevergoeding dient echter met verder gaande geldvorderingen verrekend te worden. De klant behoudt het recht om aan te tonen dat ons in het geheel geen, of slechts een wezenlijk geringere schade is ontstaan dan de bovengenoemde algemene schadevergoeding.

6.5

De tijden voor leveringen of diensten zijn slechts als tijden bij benadering te begrijpen. Een bindende toezegging van een vast tijdstip van levering of dienstverlening kan hieraan niet worden ontleend, tenzij iets anders overeengekomen werd.

6.6

Voor zover wij bindende levertermijnen om redenen waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, niet kunnen nakomen (niet ter beschikking zijn van de goederen), informeren wij de klant hierover onmiddellijk en maken tegelijk de vermoedelijke nieuwe leveringstermijn bekend. Indien de goederen ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar zijn, hebben wij het recht geheel of gedeeltelijk terug te treden van het contract; een reeds door de klant geleverde tegenprestatie zullen wij in dit geval onmiddellijk retourneren. Het geval van het niet ter beschikking zijn van de goederen treedt in dit kader met name in werking door de niet tijdige levering door onze toeleveranciers, indien wij een overeenkomst met congruente dekking hebben afgesloten. Onze wettelijke afstands- en opzeggingsrechten, alsook de wettelijke voorschriften wat betreft de afwikkeling van het contract bij een uitsluiting van de leveringsplicht (bijv. onmogelijkheid of onbillijkheid van de levering en/of nalevering) blijven hierdoor onaangetast.

6.7

Wij hebben het recht deelleveringen uit te voeren, indien een contract met betrekking tot meerdere goederen tot stand is gekomen en dit van de klant met inachtneming van onze belangen verwacht mag worden.

7. Aansprakelijkheid voor gebreken

7.1

De besteller is verplicht, de bestelde goederen onmiddellijk na ontvangst op direct waarneembare gebreken, met name op klaarblijkelijk foutieve hoeveelheden of beschadigingen, en een eventueel gebrek onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk onder vermelding van de aard en omvang van het gebrek, aan ons te rapporteren (hierna "reclamatie" genoemd). Om aan deze termijn te voldoen, is de tijdige verzending van de reclamatie toereikend. Gebreken die ook bij zorgvuldige inspectie niet binnen deze termijn ontdekt kunnen worden, dienen onmiddellijk na constatering te worden gerapporteerd.

7.2

Vindt de reclamatie niet of niet tijdig plaats, dan vervalt onze aansprakelijkheid voor alle niet, of niet tijdig gereclameerde gebreken.

7.3

Gereclameerde goederen mogen pas na onze uitdrukkelijke toestemming worden geretourneerd.

7.4

Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dan worden deze in het kader van een hernieuwde uitvoering van de opdracht op een door ons te kiezen wijze verholpen, ofwel door middel van reparatie of door levering van vervangende goederen zonder gebreken. Bij levering van te geringe hoeveelheden / aantallen vindt een overeenkomstige nalevering plaats.

7.5

Indien ook de tweede poging tot nakoming van de opdracht mislukt, onmogelijk blijkt of voor de klant onaanvaardbaar is, dan is de klant gerechtigd, de prijs te verlagen of het contract op te zeggen.

7.6

Het staat ons vrij in plaats van een hernieuwde uitvoering van de opdracht de klant op diens recht op verlaging van de prijs of de mogelijkheid van terugtreding van het contract te wijzen.

7.7

Onze aansprakelijkheid voor gebreken geldt niet voor normale slijtage van de artikelen en gebreken die pas na levering,bijv. door externe invloeden of bedieningsfouten ontstaan. Aansprakelijkheid voor gebreken geldt evenmin bij ondeskundige behandeling van de artikelen door de klant.

7.8

Vordering vanwege gebreken aan goederen zijn volgens punt 7 één jaar na overdracht van het risico op de klant verjaard.Op bouwwerkzaamheden en -leveringen, de verkoop van bouwproducten en gevallen van verbruiksgoederenkoop onder § 474 BGB zijn de wettelijke verjaringsvoorschriften van toepassing.

7.9

In geval van een omwisseling van het defecte/verkeerde geleverde artikel, dat conform uw handelswijze en gebruiksdoel in een ander element is ingebouwd of op een ander artikel is aangebracht, omvat de aansprakelijkheid voor gebreken de lokaal uit te voeren handelingen voor het verwijderen van het defecte artikel en de inbouw of montage van het gerepareerde of geleverde artikel zonder gebreken. Deze aansprakelijkheid voor gebreken veronderstelt dat we in alle gevallen, waarbij er geen gevaar bestaat, tijdig, maar minstens 7 werkdagen vóór het demonteren/uitbouwen van het defecte artikel, schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

8. Aansprakelijkheid voor overig plichtsverzuim

8.1

Onze aansprakelijkheid bij een inbreuk op contractuele en buiten-contractuele plichten, die zich niet in een productgebrek manifesteert of een boven het productgebrek uitstijgende schade heeft veroorzaakt, wordt bepaald, indien en voor zover navolgend niet anderszins wordt overeengekomen, volgens de wettelijke voorschriften.

8.2

Wij zijn uitsluitend verplicht tot schadevergoeding – ongeacht de rechtsgrond – in geval van opzet en grove nalatigheid.Tevens zijn wij in geval van gewone nalatigheid aansprakelijk

a) voor schade ten gevolge van dodelijk of ernstig lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid

b) in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting. In dat geval beperkt onze aansprakelijkheid zich evenwel tot vergoeding van de te voorziene, in typische gevallen optredende schade.

8.3

Vorderingen van de klant voortvloeiend uit door ons nadrukkelijk overgenomen garanties en de productaansprakelijkheidswet worden door de bovenstaande regelingen niet aangetast. De overdracht van modellen of monsters geldt evenwel niet als garantietoezegging in bovengenoemde zin.

9. Software

9.1

Bij levering van softwareproducten krijgt de klant van ons uitsluitend het datamedium alsmede een niet-exclusief, ruimtelijk en tijdelijk onbeperkt gebruiksrecht op de hierop opgeslagen software.

9.2

Het auteursrecht, het patentrecht, merkrechten en alle andere beschermde rechten op de software, alsmede de overige voorwerpen, die wij de klant in het kader van de voorbereiding en realisatie van het contract overhandigen of toegankelijk maken, behoren binnen de verhouding van de contractuele partners uitsluitend ons toe. Voor zover de rechten derden behoren, zijn wij in het bezit van de gebruiksrechten.

9.3

De klant mag, uitgezonderd voor back-up- en archiveringsdoeleinden, geen volledige noch gedeeltelijke kopieën van de software of haar documentatie maken. De back-up-kopieën moeten, zover technisch mogelijk, voorzien worden van de vermelding van het auteursrecht van het originele datamedium en zij moeten veilig worden bewaard. Auteursrechtenverwijzingen mogen mogen niet gewist, gewijzigd of onderdrukt worden. Niet langer benodigde kopieen dienen gewist of vernietigd te worden. Het gebruikershandboek en andere door ons overhandigde documenten mogen uitsluitend voor bedrijfsinterne doeleinden gekopieerd worden.

9.4

Elk verboden gebruik van de software door de klant heeft automatisch het verlies van al diens gebruiksrechten tot gevolg.

9.5

Aanvullend zijn de voor de software beoogde voorwaarden voor eindgebruikers van toepassing, die wij de klant op aanvraag ter beschikking stellen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1

Onze leveringen geschieden uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud. Wij behouden het volle eigendom van de geleverde goederen voor, zolang en voor zover ons uit de zakelijke relatie met de klant nog vorderingen toekomen (hierna "goederen onder voorbehoud" genoemd).

10.2

De klant is gerechtigd, de goederen onder voorbehoud in het kader van diens reguliere bedrijfsvoering te verwerken en/of onder eigendomsvoorbehoud aan derden beschikbaar te maken. Verpanding of fiduciaire eigendomsoverdracht van onze goederen door de klant is verboden, zolang deze nog onder ons eigendomsvoorbehoud vallen.

10.3

De verwerking of montage van goederen onder voorbehoud geschiedt uitsluitend in onze opdracht, zonder dat hieruit voor ons verplichtingen voortvloeien.

10.4

Het eigendomsvoorbehoud omvat ook de volle waarde van de producten die door bewerking, vermenging of verbinding van onze goederen ontstaan, waarbij wij als producent gelden. Indien bij een verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden het eigendomsrecht van dergelijke derden behouden blijft, verkrijgen wij het mede-eigendom naar rato van de factuurwaarde van de verwerkte, vermengde of verbonden goederen. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de goederen onder voorbehoud.

10.5

Worden onze voorbehoudsgoederen in het kader van de reguliere bedrijfsvoering van de klant zonder onmiddellijke betaling doorverkocht of -gegeven of aan een perceel gekoppeld (§ 946 BGB), dan draagt de klant zijn aanspraken op tegenprestatie reeds nu in hun volle omvang aan ons over en wij aanvaarden deze cessie. De klant is tot invordering van de aan ons gecedeerde vordering gerechtigd en verplicht, zolang deze machtiging niet door ons is herroepen. De klant dient de ingevorderde bedragen afzonderlijk te boeken en onmiddellijk aan ons over te maken. De hiermee verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.

10.6

Op onze verzoek is de klant verplicht de cessie aan zijn afnemers bekend te maken en aan ons de voor opeising van onze rechten jegens de afnemer benodigde informatie en documentatie te verstrekken. Tevens zijn wij gerechtigd, de afnemer van onze klant omtrent de cessie op de hoogte te stellen.

10.7

Indien derden een recht op de goederen onder voorbehoud beweren te bezitten of zulks geldend maken, is de klant verplicht, ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

10.8

Bij gedrag van de klant dat een inbreuk op het contract inhoudt, met name bij het niet betalen van de koopprijs, hebben wij het recht terug te treden van het contract en de goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud en de terugtreding op te vorderen.

10.9

Zodra de klant de betalingen heeft stopgezet, is hij verplicht ons een opstelling te verstrekken van de nog aanwezige goederen onder voorbehoud, ook indien deze verwerkt zijn, en ons een opsomming van de vorderingen aan derden te zenden, meteen na de kennisgeving over het beëindigen van de betalingen. Overschrijdt de realiseerbare waarde van de zekerheden het bedrag van de af te dekken vorderingen op de klant met meer dan 10%, zullen wij op verzoek van de klant alle reeds volledig betaalde goederen vrijgeven.

11. Eigendomsoverdracht bij betrokkenheid van een inkoopcoöperatie

Indien aan de rechtshandeling aan de zijde van de klant een inkoopcoöperatie deelneemt die de koopprijsvordering ten opzichte van ons voldoet en de klant op zijn beurt verplicht is de koopprijsvordering ten opzichte van de inkoopcoöperatie te voldoen, dan gaat het eigendom niet door het voldoen van de koopprijsvordering door de inkoopcoöperatie aan ons op de klant over, maar pas wanneer de klant ook aan zijn verplichting ten opzichte van de inkoopcoöperatie heeft voldaan. Voor het overige gelden de voorgaande opmerkingen dienovereenkomstig.

12. Beschermde rechten van derden

12.1

Indien leveringen volgens tekeningen of andere specificaties van de klant worden uitgevoerd en daardoor beschermde rechten van derden geschonden worden, vrijwaart de klant ons van alle vorderingen van derden.

12.2

Noodzakelijk geworden kosten voor de rechtelijke verdediging zijn in dit geval voor rekening van de klant.

13. Informatieplicht, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, veiligheidsaanwijzing

13.1

De klant moet wijzigingen in de eigendomssituatie, de ondernemingsvorm of overige omstandigheden die van invloed zijn op zijn economische situatie, alsmede adreswijzigingen in voorkomende gevallen onmiddellijk schriftelijk meedelen.

13.2

Voor geschillen met een klant die optreedt als handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar beleggingsfonds, is de rechtbank van de vestigingsplaats van Winkhaus de bevoegd rechtbank. Wij behouden ons evenwel het recht voor een aanklacht in te dienen in de plaats van de vestiging of de woonplaats van de klant.

13.3

Op alle overeenkomsten, waarin de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, alsmede op de Algemene Voorwaarden zelf is het Duitse recht van toepassing onder uitsluiting van de  regelingen van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG) van toepassing.

Aanwijzing voor sluitsystemen:

U heeft gekozen voor een hoogwaardig, modern WINKHAUS organisatiesysteem dat door zijn hoge functionaliteit en geavanceerde techniek overtuigt. Wij willen u er evenwel op wijzen dat, al naar gelang de hoeveelheid aangewende criminele energie, elk sluitsysteem – zowel mechanisch als elektronisch –  kan worden omzeild. Spreek met ons wanneer u meer wilt weten door te e-mailen naar info@winkhaus.de of te bellen naar +49 (0)251/49 08-110.